Udg.: Sep. 2019

Dialektgruppen Intro

Prøve på Dialekt

Her har du linket til alle oplæserne

Digtning

Aakjærs digtning er det mest originale af den mangfoldighed af viden og historie m.v. , der foreligger omkring personen Jeppe Aakjær. Digtning er fantasier, der er nedfældet som tekster.  Det er disse tekstet, der er det virkelige arvegods fra Jeppe Aakjær.

Jeppe Aakjær

Personen Jeppe Aakjær er beskrevet andre steder i denne hjemmeside. Aakjær skrev alle sine tekster som håndskrifter med pen og blæk. Udbredelsen af tekster var afhængig af, at de blev trykt og udgivet gennem aviser, tidsskrifter og forlag. I Begyndelsen var det besværligt, men efterhånden som han blev kendt, kom det til dels af sig selv. Forlaget Gyldendal blev det gennemgående forlag for Aakjærs udgivelser. Hans produktion består af: lyrik (vers) og prosa (noveller og enkelte romaner).

Sprog

En del af Aaakjærs digtning er skrevet på dialekt, som han mente, der skulle værnes om, som en del af vor kultur. Han skrev ud fra den dialekt, der blev brugt i hans barndom på hans fødeegn. Den indeholder ord og vendinger, der ikke er kendt i dag. Aakjær påstod, at han med dialekten kunne udtrykke sammenhænge og stemninger, som rigsdansk ikke kan, og han udtrykte sin begejstring for dette.

Produktion

Aakjær fik udgivet otte romaner, op mod syvhundrede digte, fem novellesamlinger samt et utal af taler, artikler, foredrag, læserbreve mv. Ud af Aakjærs samlede digte, der blev udgivet i 1947 og som nævnt indeholder knap 700 titler – små og store – ,er ca 70 på dialekt. Dialekten er således ikke en udpræget stor del af helheden, men den fylder mere i folks bevidsthed.

Dialektgruppen

I 2007 blev der dannet en gruppe omkring Jenle, der havde som formål at udbrede kendskabet til Aakjærs digtning, herunder ikke mindst dialekten. Gruppen  antog navnet ”Dialektgruppen”. Gruppen har omkring ti medlemmer, som alle er lægfolk uden den skoling i oplæsning,  som skuespillere har, men medlemmerne har til gengæld dialekten som en betydelig del af deres modersmål. Som følge heraf er deres gennemsnitsalder relativ høj. Medlemmerne påstår, at resultatet af deres læsning, hvad angår dialekt, for det meste er bedre, end det, skuespillere opnår, når de forsøger sig med oplæsning af dialekt.

Indlæsning af tekster

Dialektgruppens medlemmer oplæser Aakjærs tekster, som optages på lydfiler, der arkiveres elektronisk. Formålet med indlæsningerne af både lyrik og prosa er, dels på dialekt og dels på rigsdansk at arkivere dem som alment tilgængelige på nettet.  Læseren alene vurderer og godkender resultatet af enhver indlæsning. Der sker altså ikke nogen ”godkendelse” af optagelserne fra nogen kommite eller bestyrelse..

Tilgængelighed

Et af formålene med indlæsningen er at udbrede kendskab til Aakjærs digtning  ved at gøre lydfilerne tilgængelige direkte fra denne hjemmeside. Sammen med lydfilerne gengives de tekster, der læses. Herved gøres Aakjærs digtning i tekst og lyd tilgængelig i bred almindelighed, formidlet direkte til danskernes stuer.

Gruppens medlemmer (2019)

Grethe Bodilsen, Ruth Dein, Grethe Funk, Anni Cramer,
Hans Brunsgaard, Hans Frederiksen, Jørgen Purup Knudsen, Peter Mønning, Ole Sørensen og Per Mouritsen

Gruppen samles regelmæssig og planlægger og diskuter betydning og fortolkning af tekster.

Vejledning:

Find titel og tekst.

Gå ind på “Digtning/Dialekt”  i kolonnen til venstre. Derfra på “Titler”. Her finder du 9 felter med bogstaver, der repræsenterer hver sit forbogstav til Aakjærtitler. Med klik på disse felter finder du de af Aakjærs titler, der er indlæst. Det fremgår  om det er lyrik (vers) med et nodetegn eller prosa (noveller) med et bogtegn. Det er ligegyldigt om du går ind med Aakjærs originale titel på et digt eller du søger på førstelinjer. Begge leder dig til en ny side med teksten på værket. Listen med titler udvides efterhånden, som mere bliver indlæst.

Find oplæser

Øverst på siden finder du et eller flere felter med foto og navne på forskellige oplæsere, der hver for sig har indlæst teksten. Hvert af disse felter leder til en lydfil med en kort introduktion og oplæsning af teksten. Det er forskellige personlige fortolkninger af den samme tekst. Hver lydfil er godkendt af oplæseren uden indblanding af andre. Med klik på trekanten/pilen i vestre side af den sorte bjælke starter du oplæsningen. Den starter forfra igen, når den er løbet ud, indtil du trykker på de to lodrette streger, der nu er til venstre på  bjælken.